ridder wiet

De heer A.A.M. (Wiet) van Meel (67) Esbeek 10.45 uur Uitreiklocatie: Gemeentehuis Hilvarenbeek, vrijthof 10 (Conceptintro: vrij in te vullen naar gelang het moment) Beste Wiet, Voor jou is het geen verrassing meer wat de reden van dit moment is maar met jouw overvolle agenda was het onmogelijk om een gaatje vrij te vinden voor een zogenaamde supriseparty. Dat doet echter niets af aan het waarom we hier met z’n allen aanwezig zijn. Een bijzonder moment, wat je zelf eerder niet aan hebt zien komen en naar alle waarschijnlijkheid ook geen streven voor je was. Maar een wel zeer verdiend moment blijkens de imposante palmares die ik hier zo meteen voordragen mag. Om te voorkomen dat de overige onderscheidingen vandaag niet meer uitgereikt kunnen worden wegens gebrek aan tijd begin ik dan ook maar meteen: Decorandus Wiet van Meel is werkzaam als eigenaar-directeur van adviesbureau Pontifax in Esbeek. Pontifax ondersteunt, faciliteert en start met partners (internationale) verduurzamende initiatieven in allerlei sectoren, overheden en instellingen. Daarnaast ontplooit/ ontplooide hij verscheidene vrijwillige activiteiten die al dan niet gerelateerd zijn aan de hoofdfunctie. De voormalige Commissaris van de Koning merkt over de inzet van Wiet onder meer op dat hij in Brabant "een van de historische en stille krachten van het huidige succes is, bijvoorbeeld ook van Brainport. Daarbij was er soms sprake van professionele betrokkenheid, maar telkens ook van een zeer persoonlijke en onbaatzuchtige inzet". De heer van Meel ontplooit/ontplooide, in chronologische volgorde, de volgende activiteiten waarvoor geen vergoeding werd ontvangen, tenzij expliciet vermeld: • vanaf 1995 was hij medeoprichter en inspirator van het Stimulus Programmamanagement. In reactie op de massaontslagen bij DAF, Philips en hun toeleveranciers in de jaren negentig van de vorige eeuw verenigden 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zich als Metropoolregio Eindhoven. Ze brachten een werkkapitaal van circa 3 miljoen euro bijeen en verwierven een Europese 'Stimulus'- subsidie van circa 180 miljoen euro. Hij speelde een belangrijke en succesvolle rol in de werving van Europese middelen die zijn ingezet voor het economisch herstel en de innovatieve groei in de provincie. Stimulus is nu een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s en fondsen beheert en faciliteert voor de provincies NoordBrabant, Limburg en Zeeland • Tussen 1995 en 2005 vervulde Wiet van Meel een spilfunctie in het ontstaan van de Brainport Eindhoven. Hij legde de verbindingen tussen de economische, sociaalmaatschappelijke en fysiek-ruimtelijke opgaven, onderzocht de mogelijkheden, legde de contacten en bracht ondernemers daarmee in verbinding. • Van 2000 tot 2012 was hij lid van de stuurgroep Agro & Co Brabant, een economische ontwikkelingsmaatschappij voor de agrifoodsector en groene ruimte met als aandeelhouders ZLTO, Rabobank en de Provincie Noord-Brabant. Hij speelde met zijn denkkracht en grote netwerk een belangrijke rol bij de oprichting. Daarnaast verzorgde hij de intake van innovatieve initiatieven. Vanaf de eerste bijeenkomsten van de stuurgroep tot de start in 2004 was decorandus op vrijwillige basis betrokken bij Agro & Co. Na de start in 2004 verruilde hij zijn vrijwillige rol naar een parttime betaalde functie. In de periode 2004 - 2012 zijn ruim 40 innovatieprojecten uitgevoerd en is voor een bedrag van ruim € 6 miljoen aan risicokapitaal geïnvesteerd in innovatieve, startende bedrijven. Vanaf 2012 zet de provincie Noord-Brabant dit werk voort. • In 2003 tot 2015 was Wiet adviseur van Land van de Hilver, een bottom-up organisatie van een honderdtal ondernemers in en rondom Hilvarenbeek met doelstelling de bloei van het landelijk gebied in de regio Hilvarenbeek-Moergestel. Decorandus heeft bijgedragen aan de oprichting en ontwikkeling en speelde een belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies. Het Land van de Hilver is nu ondergebracht bij Ondernemend Hilvarenbeek (Infopunt Hilvarenbeek). Het Land van de Hilver heeft samen met het Land van Oirschot en het Land van de Zaligheden de Stichting Kempen Goed opgericht. Ook hierin heeft Wiet zich belangeloos ingezet door aandragen van creatieve ideeën en met inzet van zijn grote netwerk. • Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij de (dorps)coöperatie Esbeek. Dhr. Van Meel is vanuit deze rol sinds 2012 ook lid van de internationaliseringstafel Gezond ouder worden van de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast begeleidt hij diverse initiatieven en weet hij deze op vindingrijke wijze door moeilijke fases heen te trekken. Hij bewaakt alle initiatieven met zijn zogenaamde verduurzamingsstempel, een door hem ontwikkeld model om initiatieven steeds te toetsen aan verduurzamingsdoelen. • Sinds 2012 is hij bestuurslid van de Vereniging Tussenheid Brabant, een private organisatie met als doelstelling het ondersteunen en adviseren van burgerinitiatieven in hun relatie tot vaak gefragmenteerde (overheids)instanties. 30 experts buigen zich over initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wiet is één van de 30 experts. In 2017 is de vereniging genomineerd voor de Kempen award. • Van 2014 tot 2018 leverde hij een bijdrage aan de functionele relatie tussen Brabantse en Vlaamse gemeenten en regio's in het Europese Interregprogramma. Met het Interregprogramma heeft hij in de samenwerking met Vlaanderen de reële economie centraal gesteld. Financiële innovaties, met revolving funds, wist hij te introduceren met als gevolg dat deze toekomstgerichte aanpak van publiek-private samenwerking op de Brusselse agenda kwam. Daarnaast stimuleerde hij ondernemers in de regio in te spelen op de instrumenten van dit programma, alsmede de projecten van de dorpscoöperaties uit de Kempenregio. • Tussen 2015 en 2019 was hij adviseur en lid van de regiegroep van het Spoorpark Tilburg. 'Baanbrekende burgerparticipatie' wordt door één van de ondersteuners toegedicht aan Wiet. Gesteld wordt dat hij erin slaagde het burgerinitiatief te begeleiden van idee naar één van de grootste burgerinitiatieven van Nederland. • Sinds 2016 is hij medeoprichter, voorzitter en expert bij Tussenheid Hilvarenbeek. De organisatie ondersteunt middels advies- en ondersteuningstrajecten maatschappelijke initiatieven, gemeente, onderwijs en lokaal bedrijfsleven bij verbindende en vernieuwende ontwikkelingen. • Sinds 2020 is hij aanjager en meedenker van Smart Villages, een Europees programma om de veerkracht en vitaliteit te bevorderen van dorpsgemeenschappen met name, maar niet uitsluitend, met de inzet van ICT-hulpmiddelen. Hij is stimulator en motivator, betrekt alle mogelijk partijen, legt de verbindingen. Hij probeert het project meer zichtbaarheid te geven om de uitvoering mogelijk te maken. ‘Kortom’; Wiet zet zich al geruime tijd bovenmatig en onbezoldigd in ten bate van de samenleving. Hij is innovatief, creatief, doortastend en volhardend in zijn vermogen mensen te verbinden op velerlei gebieden. Hij wordt vrijwel door alle ondersteuners omschreven als historisch ontembare aanjager, briljant denker, inspirator, motivator en maatschappelijk zeer betrokken. Vele malen hebben wij als gemeente 'gebruik' mogen maken van je inzet, kennis en netwerken. En ook nu trekken we samen op meerdere fronten op, zoals bijvoorbeeld in de ontwikkelingen rondom Smart Villages en Tussenheid Hilvarenbeek. Je inzet is veel breder dan hetgeen zojuist vermeld en je maatschappelijke signatuur is op veel meer projecten van toepassing maar vaak niet zichtbaar. Zoals voormalig gedeputeerde Erik van Merrienboer stelt: "de maatschappelijk waarde waaraan Wiet zo heeft bijgedragen in Brabant is ongekend groot. Maar juist omdat die waardencreatie zo veelsoortig is en zich al geruime tijd uitstrekt en op hele diverse plekken landt, maakte tot dusverre niemand de optelsom". Gezien je niet aflatende inzet, het maatschappelijke karakter en de grote impact daarvan op de samenleving, je kracht om (inter)nationaal te verbinden, op grond van het totaal aan verdiensten, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is hier vandaag die optelsom tot een uitkomst gebracht, welke tot resultaat heeft dat ik de eer heb je te mogen mededelen dat het zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je Koninklijk te onderscheiden en je daarbij te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.